Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowice ogłosiły przetarg na projekt autostrady rowerowej

2021-08-02

Urząd Miasta Katowice ogłosił przetarg na wykonanie projektu velostrady, która połączy dwie dzielnice miasta - Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu. Wybrana w przetargu firma zaprojektuje drogę dla rowerów i chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Droga ta połączy Giszowiec (rejon ul. Mysłowickiej i Kolistej) z Katowickim Parkiem Leśnym (ul. Francuska) i dalej w kierunku przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta. Przebiegać będzie po śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej.

Czym jest velostrada

Standardy wykonawcze dla dróg rowerowych w standardzie velostrady w Polsce regulują „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów” opracowane i opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych 1 grudnia 2020 i określają minimalną szerokość drogi na 3 m a parametry projektowe powinny umożliwić płynne przemieszczanie się z prędkością do 40 km/h, przy czym zakłada maksymalne nachylenie podjazdów do 6% oraz krzyżowanie się jednopoziomowo z innymi drogami tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Katowicka velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów" o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta. Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie dla rowerzystów i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przygotowanie procedury przetargowej na realizację robót budowalnych. Projektant będzie brał udział w zebraniach Zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej miasta Katowice, konsultacjach z Radami Jednostek Pomocniczych oraz konsultacjach społecznych.

Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 9 sierpnia. Wybrana firma będzie miała 11 miesięcy na wykonanie projektu. Pod koniec 2022 r. ogłoszone może zostać postępowanie na wybór wykonawcy.

Rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie trwają prace nad porozumieniem w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

Autostrada dla rowerów śladem dawnej kolei piaskowej

Przypomnijmy, że w maju podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po zlikwidowanej kolei piaskowej, należącej do Spółki CTL Maczki-Bór S.A. Akt notarialny podpisali Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór. Umowa dotyczyła sprzedaży działek na rzecz miasta Katowice o łącznej powierzchni 5,7 ha za kwotę 591 688,09 złotych.

Grunty nabyte przez Miasto znajdowały się w użytkowaniu wieczystym bądź we własności Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór S.A., powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Do majątku Spółki należały między innymi tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km.

Jak wyglądała podróż i rozładunek piasku do kopalni:

Optyk Katowice

To tereny po zlikwidowanej piaskowej linii kolejowej, które tworzyły sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż Zabrza poprzez Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku kopalniami węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie spełniał również funkcję komunikacyjną, ale już w zupełnie innym wymiarze.

– Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, rowery służą tu nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku przeznaczamy pokaźne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej, np. w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki kolejnym oddawanym inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a naszym priorytetem jest połączyć wszystkie dzielnice miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Zdecydowaliśmy przejąć tereny po dawnej kolei piaskowej, w śladzie której powstać będzie mogła droga o parametrach velostrady. Inwestycja ta doskonale wpisywać się będzie w naszą politykę zrównoważonego transportu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wypracowano współpracę z Metropolią dotyczącą tras rowerowych

Miasto Katowice wypracowało zasady współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowskią Metropolią w zakresie przygotowania procesu budowy Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR), określonej w dokumencie pn. „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM”.

W pierwszej kolejności współpraca dotyczy działań na rzecz realizacji następujących metropolitalnych dróg rowerowych:
• połączenie Katowice – Sosnowiec
• połączenie Katowice Giszowiec – Katowice Brynów
• połączenie Sosnowiec – Czeladź

Miasto Katowice wypracowało również zasady współpracy z GZM w zakresie projektu pn. „Rower Metropolitalny”, obejmującego utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów na terenie 41 gmin GZM. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, na terenie Katowic funkcjonować będzie system o liczebności co najmniej 150 stacji i 1000 rowerów.


Ostatnie zdjęcie przedstawia zrealizowany w pobliskim Jaworznie 18-kilometrowy, obecnie najdłuższy w Polsce, odcinek o standardach velostrady.

  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. mat. prasowe, Therud, YouTube QbaKa
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic