Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Muzeum Śląskie protestuje przeciwko budowie wysokiego osiedla

2018-02-21

Muzeum Śląskie zaniepokojone planami budowy w bezpośrednim sąsiedztwie jego nowej siedziby kilkunastopiętrowego osiedla wydało oświadczenie. Muzeum zostało zbudowane w podziemiach, by nie zaburzyć krajobrazu obszaru dawnej kopalni. Teraz osiedle może zniweczyć ten zamysł.

Oświadczenie prasowe 21.02.2018. Dotyczy: planów Urzędu Miasta Katowice w zakresie zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego w Katowicach:

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyzwoleniem włodarzy miasta Katowice na uruchomienie dużych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego i Strefy Kultury oraz brakiem rzeczowej i merytorycznej odpowiedzi na pismo wystosowane w tej sprawie 18 stycznia br. Muzeum Śląskie w Katowicach czuje się w obowiązku reagować na działania mogące osłabić narzędzia ochrony krajobrazu i zabierać głos w obronie jego integralności. Odpowiedź nadesłana w dniu 20 lutego 2018 jest wymijająca i zdawkowa, i zawiera jedynie deklarację o trosce miasta o tę sprawę. Nie negując faktu, iż dalsze inwestycje w okolicach Strefy Kultury są potrzebne i nieuniknione, zwracamy uwagę, że powinny być one planowane i przeprowadzane w sposób zrównoważony oraz w duchu poszanowania krajobrazu, który w tym miejscu ma szczególne znaczenie.

W piśmie z dnia 18 stycznia br. przesłanym do Prezydenta miasta Katowice, a także do wiadomości dr. inż. arch. Henryka Mercika – członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Łukasza Konarzewskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwracaliśmy uwagę na konsekwencje decyzji podejmowanych bez dogłębnej i specjalistycznej analizy uwarunkowań oraz bez opracowania spójnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całości obszaru, które mogą być w naszej ocenie dalece szkodliwe dla ogólnej integralności krajobrazu miasta i jego postindustrialnego charakteru, tak istotnego z punktu widzenia ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Katowic.

Zobacz obecny krajobraz Muzeum Śląskiego:

Należy w tym miejscu przypomnieć, że jednym z czynników decydujących o wyborze projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego była możliwie minimalna ingerencja w krajobraz i, co za tym idzie, przyznanie pierwszej nagrody projektowi, który zakładał zagłębienie zasadniczej części obiektu poniżej poziomu gruntu. Pozwoliło to na wyeksponowanie zabytkowych budynków i zachowanie tak charakterystycznej dla tego miejsca postrzępionej linii horyzontu. Tym samym kompleks Muzeum Śląskiego stał się wyraźnym i bardzo rozpoznawalnym symbolem stolicy regionu, a na przestrzeni ostatnich lat niekwestionowaną wizytówką miasta opowiadającą jego historię.

W chwili obecnej trwają prace projektowe Firmy Medusa Group nad osiedlem mieszkaniowym, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego, którego wysokość planowana jest na 12 i 18 kondygnacji. Dodać należy, że budynki będą usytuowane na wzniesieniu ok. 3 m w stosunku do terenu, co bezpośrednio zaburzy krajobraz postindustrialny oraz osie widokowe.

Dopuszczenie do powstania w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego budynków wysokich, górujących nad zabytkową tkanką byłej kopalni KWK Katowice, przy braku rozwiązań systemowych w postaci opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego historyczne dziedzictwo obszarów sąsiednich, będących przedmiotem ochrony konserwatorskiej, zmienią bezpowrotnie krajobraz tej części miasta, niwecząc wysiłki projektantów i przekreślając efekt, jaki udało się uzyskać, budując nową siedzibę Muzeum. Niniejszym apelujemy o wstrzymanie inwestycji, jak również o głęboką analizę tej inwestycji pod kątem osi widokowych miasta, popartą konsultacjami społecznymi.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. YouTube Michał Paprotny
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic